Normalizacja

Działalność normalizacyjna w Instytucie Lotnictwa

Działalność normalizacyjna Instytutu Lotnictwa obejmuje prace realizowane w następujących Komitetach Technicznych PKN* (KT*):

  • KT Nr 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
  • KT Nr 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
  • KT Nr 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
  • KT Nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
  • KT Nr 138 ds. Kolejnictwa
  • KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych

Sekretariaty Komitetów nr 19 i nr 177 prowadzone są przez Instytut Lotnictwa na podstawie umowy bezterminowej zawartej z PKN. Reprezentant Instytutu Lotnictwa pełni funkcję Przewodniczącego w KT Nr 19, KT NR 177 i KT NR 236 oraz Przewodniczącego Rad Sektorowych: Logistyki, transportu i pakowania (SLT), Maszyn i inżynierii (SM), Obronności i bezpieczeństwa powszechnego (SB).

Prace normalizacyjne w Instytucie Lotnictwa ukierunkowane są na opiniowanie projektów Norm Europejskich i europejskich dokumentów normalizacyjnych z zakresu tematycznego obejmującego: statki powietrzne i kosmiczne, ich wyposażenie i osprzęt, zagadnienia ogólne dotyczące konstrukcji statków powietrznych, napędy, zespoły, części, elementy oraz materiały niemetalowe i procesy technologiczne; transport lotniczy, zarządzanie ruchem lotniczym, urządzenia naziemne i wyposażenie eksploatacyjne, systemy zarządzania jakością przeznaczone dla lotnictwa i przedsiębiorstw, których działalność jest związana ze sprzętem podwójnego zastosowania oraz długotrwałe przechowywanie i archiwizację elektronicznych form dokumentacji konstrukcyjnej. W ramach prac prowadzonych KT Nr 19 opracowywane są polskie wersji językowych norm EN, zharmonizowanych z Dyrektywą 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.  Bezpieczeństwo maszyn, zawierających wymagania stawiane sprzętom i urządzeniom do obsługi naziemnej statków powietrznych. Ponadto pracownicy bezpośrednio związani z działalnością normalizacyjną udzielają pomocy wszystkim zainteresowanym w zakresie rozstrzygania wątpliwości dotyczących interpretacji postanowień zawartych w normach i dokumentach normalizacyjnych z zakresu tematycznego wyżej wymienionych Komitetów Technicznych. Wykonujemy tłumaczenia na język polski norm i dokumentów normalizacyjnych wydanych w języku oryginału. Pomagamy w wyszukiwaniu norm z danego zakresu tematycznego, udzielamy informacji na temat aktualności i bieżącego stanu prac normalizacyjnych w ISO i CEN.

W Instytucie Lotnictwa prowadzona jest również Biblioteka norm i dokumentów normalizacyjnych zawierająca ok. 10 000 pozycji norm i dokumentów normalizacyjnych o różnym charakterze i wydanych przez różne organizacje normalizacyjne i normalizujące.

Wersja elektroniczna katalogu zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych dostępna jest na stronie Instytutu Lotnictwa w zakładce: http://ilot.edu.pl/ilot/biblioteka/ini.php?katalog=991

PKN* – Polski Komitet Normalizacyjny

KT* – Komitet Techniczny