• English

Zespół Udostępniania i Wizualizacji Danych Przestrzennych (ZUiWDP)

 

  • Szeroko rozumiane gromadzenie i udostępnianie różnego rodzaju typów danych, w tym: źródłowych danych lotniczych i satelitarnych (zdjęcia lotnicze i satelitarne) oraz produktów fotogrametrycznych takich jak, cyfrowe modele terenu (NMT i NMPT), ortofotomapy, mapy wektorowe. W zespole będą prowadzone różnego rodzaju prace fotogrametryczne oraz analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi SIP/GIS.

Laboratoria wchodzące w skład ZUiWDP:

  • Laboratorium GIS (Geographical Information System) (LG) –  przetwarzanie i zapisywanie pozyskanych danych odpowiednich standardach, integracja danych i weryfikacja ich jakości
  • Serwer baz danych (BD) – gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie danych referencyjnych, które nie mają charakteru przestrzennego